5 SOĻI: ĀTRI - ĒRTI - DROŠI
1. solis 2. solis 3. solis 4. solis 5. solis
Pārveduma nosūtīšana Atnākt uz MoneyGram nodaļu Uzrādīt personu apliecinošu dokumentu Paziņot informāciju par saņēmēju Iemaksāt pārveduma summu un komisijas maksu Informēt saņēmēju par pārveduma summu
Pārveduma saņemšana Uzzināt no nosūtītāja pārveduma numuru Atnākt uz MoneyGram nodaļu Uzrādīt personu apliecinošu dokumentu Nosaukt kasierim pārveduma numuru Saņemt naudu

MoneyGram pārvedumu veikšanas noteikumi

Šie Noteikumi nosaka kārtību kādā tiek nodrošināti MoneyGram naudas pārvedumi online režīmā.
Veicot, vai piesakot Pārvedumu online režīmā līgumattiecības stājas starp Pakalpojuma sniedzēju un Klientu. Šie Noteikumi ir līguma, kas ir noslēgts starp Pakalpojuma sniedzēju un Klientu, neatņemama daļa un satur nosacījumus Pārvedumu veikšanai.
Veicot Pārveduma nosūtīšanu un/vai saņemšanu, Sūtītājs un/vai Saņēmējs pilnībā piekrīt Pārveduma veikšanai saskaņā ar šiem Noteikumiem. Priekš Klienta un Pakalpojuma sniedzēja šiem Noteikumiem ir līguma spēks un stājas spēkā:

 • a) Starp Klientu – veicot darbības lai nosūtītu/saņemtu Pārvedumu, šo Nosacījumu paredzētajā kārtībā;
 • b) Starp Pakalpojuma sniedzēju – veicot Pārvedumu online režīmā, ievērojot šos Nosacījumus un vispārējus MoneyGram maksājumu sistēmas Pārvedumu veikšanas Noteikumus.

 • 1. IZMANTOTIE TERMINI (DEFINĪCIJAS)
 • 1.1. Pakalpojums – MoneyGram naudas pārvedumu veikšana interneta vidē;
 • 1.2. Programmatūra (MoneyGram programmatūra) – tehniskā, programmas un organizatoriskā nodrošinājuma mijiedarbība, kas darbojas ar mērķi sniegt Klientam Pārveduma Pakalpojumu;
 • 1.3. Pakalpojuma sniedzējs – sabiedrība ar ierobežotu atbilstību „SVEX”, MoneyGram International limited SUPER Aģents, kas reģistrēts FKTK (Finanšu un kapitāla tirgus komisija) un nodrošina MoneyGram naudas pārvedumu pakalpojumus online režīmā Latvijas Republikas likumu ietvaros;
 • 1.4. Klients (Pārveduma Nosūtītājs/Saņēmējs) – fiziska persona, kas izmanto Pakalpojuma sniedzēja pakalpojumu;
 • 1.5. Puses – Pakalpojuma sniedzējs un Klients, kopā vai katrs atsevišķi;
 • 1.6. Reģistrācija – Klienta Profila izveidošana, aizpildot un saglabājot personas informāciju, tai skaitā Klienta identifikācijas dokumenta kopija un bankas rekvizīti;
 • 1.7. Profils – informācijas ieraksts, ko uztur Pakalpojuma sniedzējs, uz Klienta sniegtās informācijas pamata;
 • 1.8. Verifikācija – Klienta ielādētās informācijas (Klienta personas informācija, identifikācijas dokumenta kopija, bankas konta numurs) atbilstības pārbaude, ko veic Pakalpojuma sniedzējs;
 • 1.9. Darījuma pieteikums – Klienta (naudas Pārveduma sūtītāja/saņēmēja) pieteikums Pārveduma nosūtīšanai/saņemšanai;
 • 1.10. Pārvedums ( MoneyGram naudas pārveduma saņemšana/nosūtīšana) – naudas līdzekļu saņemšana uz Pakalpojuma sniedzēja bankas kontu no Klienta (MoneyGram labā) vai naudas līdzekļu pārskaitīšana uz Klienta noradīto bankas kontu, sākotnēji atrunātā summā, valūtā, iekasējot tikai MoneyGram Komisiju par Pārvedumu;
 • 1.11. Komisija par Pārvedumu – MoneyGram Komisija par Pārvedumu, kuru Pakalpojuma sniedzējs saņem no Klienta uz savu bankas kontu un kuras apmērs tiek norādīts atbilstoši MoneyGram programmatūrai, iniciējot Pārveduma nosūtīšanu. Komisija par Pārvedumu tiek norādīta pārsūtama Pārveduma valūtā.
 • 1.12. Pārveduma kontroles numurs – unikāls astoņu ciparu numurs, kurš tiek piešķirts Pārvedumam un ar kuru sniegtajā Pakalpojumā ir saistīta visa nepieciešama informācija par Pārvedumu;
 • 1.13. Pārveduma summa – naudas līdzekļi, kurus Pakalpojuma sniedzējs saņem no Klienta uz savu bankas kontu Pārveduma nosūtīšanas laikā, neieskaitot Komisiju par Pārvedumu;
 • 1.14. Galamērķa valsts – valsts, kurā Saņēmējs saņem nosūtīto Pārvedumu;
 • 1.15. Maksājuma uzdevums – vienošanās, kuru pakalpojuma sniedzējs nosūta uz Klienta reģistrācijas laikā norādīto elektronisku pastu un kurā ir noradīti visi nepieciešami rekvizīti Pārveduma īstenošanai;
 • 1.16. Rīkojums – Klienta sagatavotais rīkojums, sadaļā „MoneyGram Rīkojumi”, lai koriģētu, atceltu, atgrieztu nosūtītu Pārvedumu.
 • 2. REĢISTRĀCIJAS NOTEIKUMI
 • 2.1. Saskaņā ar šiem Noteikumiem, izmantot naudas Pārvedumu pakalpojumu online režīmā, ko nodrošina Pakalpojuma sniedzējs, drīkst Latvijas Republikas rezidents, kurš ir sasniedzis 18 gadu vecumu un kuram ir bankas konts(i) Latvijas bankā(s);
 • 2.2. Klientam ir jāizveido informācijas ieraksts (Profils), ko uzturēs Pakalpojuma sniedzējs;
 • 2.3. Klients nedrīkst sūtīt/saņemt naudas Pārvedumus trešās personas interesēs. Citi ierobežojumi var tikt pielietoti;
 • 2.4. Lai izveidotu Profilu, Klientam ir jāaizpilda visa nepieciešama informācija Reģistrācijas formā Pakalpojuma sniedzēja mājas lapā, izveidojot lietotāja vārdu un paroli. Lietotāja vārds un parole ir konfidenciāli un nedrīkst būt nodoti trešajām personām.
 • 3. INFORMĀCIJAS VERIFIKĀCIJA
 • 3.1. Lai novērstu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un terorisma finansēšanu, Pakalpojuma sniedzējs ievēro Latvijas Republikas likumu un normatīvo aktu prasības, tai skaitā arī MoneyGram noteikumus un procedūras pārvedumu veikšanai. Uz tā pamata Pakalpojuma sniedzēja pienākums iegūt, pārbaudīt un fiksēt Klienta identifikācijas informāciju, kurš veic vai pieteic MoneyGram darījumu Pakalpojuma sniedzēja mājas lapā;
 • 3.2. Lai izveidotu Profilu Pakalpojuma sniedzēja mājas lapā, reģistrācijas laikā tiks pieprasīta Klienta personas informācija – vārds, uzvārds, adrese, dzimšanas datums un valsts, nodarbošanās veids, vai arī cita informācija, kas ir nepieciešama, lai veiktu Klienta izpēti;
 • 3.3. Aizpildot Reģistrācijas formu, Klientam ir jāpievieno derīga personas apliecinoša dokumenta kopija – pases kopija, vai personas apliecība (ID karte), vai uzturēšanās atļauja (saskaņā ar Latvijas Republikas „Personas apliecinošu dokumentu likumu” no 15.02.2012);
 • 3.4. Izmantojot Pakalpojuma sniedzēja Pakalpojumu, Klients apstiprina, ka visa sniegtā personas informācija Klienta identifikācijai un verifikācijai ir patiesa, pilna un korekta, kā arī Klients apņemas informēt Pakalpojuma sniedzēju, ja informācija mainās;
 • 3.5. Klienta personas informācijas pārbaude, Darījumu pieteikumu un Rīkojumu apstrāde tiek veikta Pakalpojuma sniedzējas mājas lapas darba laikā no 10 līdz 18, darba dienās, 10 minūšu laikā rindas kārtībā. Ja Darījuma, rīkojuma vai Reģistrācijas pieteikums tiks aizpildīts citā laikā, brīvdienā vai svētku dienā, tad informācijas apstrāde notiks nākošajā darba dienā;
 • 3.6. Pēc veiksmīgas Klienta personas datu pārbaudes, Klients saņems apstiprinājuma vēstuli uz elektronisko pastu un lai aktivizētu Profilu, Klientam būs jāizmanto saite atsūtītajā vēstulē;
 • 3.7. Lai pabeigtu verifikāciju un saņemtu piekļuvi darījumu iniciēšanas online režīmā Pakalpojuma sniedzēja mājas lapā, Klientam ir nepieciešams pievienot (aktivētajā Profilā) savu bankas konta numuru. Pēc konta pievienošanas Klients saņems automātisku paziņojumu ar Maksājumu uzdevumu uz savu elektronisko pastu;
 • 3.8. Lai apstiprinātu bankas konta numuru, Klientam nepieciešams veikt maksājumu 0,01 EUR centa apmērā ( pēc Maksājuma uzdevuma norādītajiem rekvizītiem), ar šo maksājumu Klients apstiprina, ka viņš iepazinās un piekrīt šiem Noteikumiem, kas tiek pielietoti MoneyGram naudas pārvedumiem online režīmā, un iekļauta informācija ir precīza;
 • 3.9. Pēc 0,01 EUR centa ienākšanas Pakalpojuma sniedzēja bankas kontā, tiek veikta Klienta bankas konta Verifikācija, proti bankas konta turētāja atbilstība personas datiem, norādītiem Klienta Profilā;
 • 3.10. Kad iesniegtā informācija tiks pārbaudīta, Pakalpojuma sniedzējs pieņem lēmumu par Verifikācijas rezultātiem. Klients saņems automātisku paziņojumu uz elektronisko pastu, kas apstiprina vai noraida Verifikāciju;
 • 3.11. 0,01 EUR centa ienākšana uz Pakalpojuma sniedzēja bankas kontu no Klienta, tiek uzskatīta par Klienta piekrišanu un apstiprināšanu šiem Noteikumiem, kas ir vienlīdzīgi Klienta parakstam;
 • 3.12. Gadījumā ja Klients atsākās vai nav spējīgs sniegt pieprasīto informāciju, Pakalpojuma sniedzējs tiesīgs atteikt Klienta Profila izveidošanā un Pakalpojuma sniegšanā, nosūtot uz Klienta elektronisko pastu attiecīgu paziņojumu.
  4. NAUDAS PĀRVEDUMA NOSŪTĪŠANAS NOTEIKUMI
 • 4.1. Sagatavojot pārveduma nosūtīšanas Pieteikumu Klients norāda:
  • a) saņēmēja vārds, uzvārds (tēva vārds, ja ir pielietojams);
  • b) galamērķa valsts (jāņem vērā, ka Pakalpojums ir pieejams ne visās pasaules valstīs, lai precizētu informāciju Jūs varat apmeklēt oficiālo MoneyGram mājas lapu moneygram.com, vai vērsties ar jautājumu pie operatora);
  • c) pārveduma summa un valūta.
 • 4.2. Pārvedumu iespējams veikt divās valūtās eiro (EUR) vai ASV dolāros (USD);
 • 4.3. Atbilstoši nosūtāmai pārveduma summai un valūtai tiks pielietota Komisija par pārvedumu. Darījuma pieteikuma formā, laukumā «Kopā» tiks norādīta kopējā summa apmaksai attiecīgajā valūtā;
 • 4.4. Sagatavojot pārveduma nosūtīšanas Pieteikumu Klients apstiprina, ka:
  • a) Pārvedums nav saistīts ar nelikumīgu darbību;
  • b) nerīkojas trešās personas interesēs un/vai pēc trešās personas lūguma vai uzdevuma;
  • c) piekrīt šiem Noteikumiem un MoneyGram noteikumiem;
  • d) piekrīt pārveduma summai, Komisijai un valūtas maiņas kursam (ja tiek pielietots).
 • 4.5. Pēc Pārveduma nosūtīšanas Pieteikuma sagatavošanas, Klientam uz elektronisko pastu tiek nosūtīts automātisks paziņojums ar Maksājuma uzdevumu;
 • 4.6. Saskaņā ar Maksājuma uzdevumu, ne vēlāk, ka 1 stundas laikā, Klients apņemas pārskaitīt uz Pakalpojuma sniedzēja bankas kontu, Pārvedumu pamatsummu un Komisiju. Pretējā gadījumā, neveiktā apmaksa, var tikt uzskatīta, kā Noteikumu pārkāpums un var būt par iemeslu Darījuma pieteikuma anulēšanai. Cita komisija par Pārveduma veikšanu netiks iekasēta;
 • 4.7. Pēc naudas ienākšanas Pakalpojuma sniedzēja bankas kontā, Pakalpojuma sniedzējs apņemas apstrādāt un izpildīt MoneyGram Pārvedumu Programmatūrā, kārtībā un termiņos, saskaņā ar šiem Noteikumiem;
 • 4.8. Programmatūra ģenerē Pārveduma nosūtīšanas veidlapu, kura tiek ievietota Klienta Profilā, darījumu arhīvā, ka arī Klients saņems automātisku paziņojumu uz elektronisko pastu par Pārveduma statusu;
 • 4.9. Pārvedums pieejams izmaksai Galamērķa valstī jau pēc 10 minūtēm pēc to apstrādes pabeigšanas Programmatūrā. Klienta pienākums informēt saņēmēju par Pārveduma nosūtīšanu un paziņot saņēmējam nepieciešamu informāciju, proti Pārveduma kontroles numuru, Pārveduma summu un valūtu, sūtītāja vārdu, uzvārdu (tēva vārdu, ja ir pielietojams);
 • 4.10. Pārvedums tiek izmaksāts tikai tajā valstī, kuru norādīja sūtītājs darījuma apstrādes laikā. Pārvedums tiek izmaksāts tikai tajā valūtā, kuru norādīja sūtītājs darījuma apstrādes laikā. Atkarībā no valsts, izmaksājamā valūta var atšķirties no nosūtāmās valūtas, šajā gadījumā tiks pielietots valūtas maiņas kurss (sk. sadaļu „Valūtas konvertācija”);
 • 4.11. Klients nedrīkst izpaust Pārveduma kontroles numuru un citu informāciju par pārvedumu (tai skaitā daļēju vai pilnu informāciju par pārvedumu) trešajām personām, izņemot saņēmēju. Klientam jādara viss iespējamais, lai tā informācija netaptu zināma trešajām personām un Klients ir atbildīgs par to izpaušanu un/vai risku, kas var rasties Klienta neuzmanības rezultātā.
 • 5. VALŪTAS KONVERTĀCIJA
 • 5.1. Ja nosūtāmā Pārveduma valūta atšķiras no valūtas Galamērķa valstī, papildus Komisijai par Pārvedumu var tikt piemērots valūtas maiņas kurss;
 • 5.2. Darījuma valūta tiek konvertēta pēc MoneyGram noteiktā kursa;
 • 5.3. Pakalpojuma sniedzējs informē Klientu, vai Galamērķa valstī ir iespējama Pārveduma izmaksa valūtā, kurā Klients veic Pārvedumu. Gadījumā ja izmaksas valūta atšķiras no norādītās valūtas pieteikuma formā, Klients tiks informēts par valūtas maiņas kursiem. Nosūtīšanas veidlapā tiks norādīts valūtas tips, Pušu saskaņotais valūtas maiņas kurss, konvertējamā summa;
 • 5.4. Klients var sazināties ar Pakalpojuma sniedzēju, lai saņemtu informāciju par MoneyGram valūtas maiņas kursiem, par pieejamām valūtām uz izmaksu Galamērķa valstī (sk. sadaļu „Kontakti”).
 • 6. NAUDAS PĀRVEDUMA IZMAKSAS NOTEIKUMI
 • 6.1. Sagatavojot Pieteikumu par Pārveduma izmaksu, Klients norāda:
  • a) Pārveduma kontroles numuru;
  • b) Sūtītāja vārdu, uzvārdu (tēva vārdu, ja pielietojams);
  • c) Valsti, no kuras Pārvedums ir nosūtīts;
  • d) Pārveduma summu un valūtu.
 • 6.2. Atsevišķiem Pārvedumiem (atkarībā no galamērķa valsts un Pārveduma summas – informācija pieejama Pakalpojuma sniedzējam) papildus Klienta identifikācijai var tikt pieprasīta atbilde uz testa jautājumu, ko noradīja Sūtītājs;
 • 6.3. Naudas Pārvedumu izmaksa tiek veikta divās valūtās eiro (EUR) vai ASV dolāros (USD);
 • 6.4. Pārvedums var būt izmaksāts un ieskaitīts uz Klienta bankas kontu valūtā, ko norādīja Sūtītājs Pārveduma nosūtīšanas laikā;
 • 6.5. Sagatavojot pārveduma izmaksas Pieteikumu Klients apstiprina, ka:
  • a) Pārvedums nav saistīts ar nelikumīgu darbību;
  • b) nerīkojas trešās personas interesēs un/vai pēc trešās personas lūguma vai uzdevuma;
  • c) piekrīt šiem Noteikumiem un MoneyGram noteikumiem;
  • d) piekrīt pārveduma summai, Komisijai un valūtas maiņas kursam (ja tiek pielietots);
  • e) piekrīt, par Pārveduma summas ieskaitīšanu savā bankas kontā.
 • 6.6. Pēc Pārveduma Pieteikuma uz izmaksu noformēšanas, Klientam uz elektronisko pastu tiek nosūtīts automātisks paziņojums par to, ka Pakalpojuma sniedzējs ir saņēmis Darījuma pieteikumu;
 • 6.7. Pakalpojuma sniedzējs apņemas apstrādāt un izpildīt MoneyGram Pārvedumu Programmatūrā, kārtībā un termiņos, saskaņā ar šiem Noteikumiem un pārskaitīt naudas līdzekļus uz Klienta bankas kontu (starpbanku/iekšbanku norēķini tiek veikti saskaņā ar Latvijas banku datu apstrādes sistēmu);
 • 6.8. Programmatūra ģenerē Pārveduma izmaksas veidlapu, kura tiek ievietota Klienta Profilā, darījumu arhīvā, kā arī Klients saņems automātisku paziņojumu uz elektronisko pastu par Pārveduma statusu.
 • 7. DARĪJUMU LIMITI
 • 7.1. Viena Pārveduma minimālā summa – 10.00 eiro (EUR) vai 10.00 ASV dolāri (USD), maksimālā summa – 1000.00 eiro (EUR) vai 1000.00 ASV dolāri (USD);
 • 7.2. Pakalpojuma sniedzējs patur tiesības noteikt citus (vairāk vai mazāk stingrākus) Pārvedumu ierobežojumus. 8. PĀRVEDUMU KOREKCIJA, ATCELŠANA VAI ATGRIEŠANA
 • 8.1. Sūtītājam ir iespēja pieteikt Pārveduma korekciju, atcelšanu vai atgriešanu Profila sadaļā «Rīkojumi»;
 • 8.2. Pakalpojuma ietvaros tiek pieļauta Saņēmēja datu (vārds, uzvārds (tēva vārds, ja pielietojams)) korekcija nosūtītajā Pārvedumā. Nav iespējams izmainīt/labot Galamērķa valsti, summu un valūtu nosūtītajā Pārvedumā;
 • 8.3. Lai labotu Pārveduma Galamērķa valsti, summu vai valūtu, Klientam nepieciešams sagatavot Rīkojumu par Pārveduma atcelšanu;
 • 8.4. Sagatavojot Rīkojumu par naudas atgriešanu, Klients apstiprina:
  • a) piekrīt šiem Noteikumiem un MoneyGram noteikumiem;
  • b) piekrīt atgrieztā Pārveduma summas ieskaitīšanai savā bankas kontā.
 • 8.5. Sagatavojot attiecīgu Rīkojumu par datu korekciju, atcelšanu vai atgriešanu, Klientam uz elektronisko pastu tiek nosūtīts automātisks paziņojums, par to ka Pakalpojuma sniedzējs ir saņēmis Rīkojumu un ir uzsākta tā apstrāde;
 • 8.6. Datu korekcija, atcelšana vai atgriešana ir iespējama tikai gadījumā ja Pārvedums nav izmaksāts;
 • 8.7. Pēc Rīkojuma izskatīšanas, Pakalpojuma sniedzējs sazinās ar Klientu (pa tālrunu vai elektronisko pastu, kas norādīti reģistrācijas laikā) sniedz un/vai precizē no Klienta visu nepieciešamo informāciju, lai izpildītu Rīkojumu par Pārveduma datu korekciju, atcelšanu vai atgriešanu;
 • 8.8. Atkarībā no Pārveduma atcelšanas/atgriešanas iemesla, Pakalpojuma sniedzējs pieņem lēmumu par Pārveduma Komisijas atgriešanu, proti, ja tika pieļauta kļūda darījuma apstrādes laikā, tad Komisija par Pārvedumu tiek atgriezta Klientam.
 • 9. KONFIDENCIALITĀTE UN KLIENTU PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA
 • 9.1. Nodrošinot MoneyGram naudas Pārvedumu pakalpojumu online režīmā Pakalpojuma sniedzējs apņemas pildīt saistības pret MoneyGram un Klientiem, par konfidenciālās un personas informācijas aizsardzību saskaņā ar spēkā esošiem Latvijas Republikas likumiem un normatīviem aktiem, lai nepieļautu nesankcionētu piekļuvi, izmatošanu un izpaušanu;
 • 9.2. Pakalpojuma sniedzējs pieprasa Klientus sniegt tikai darījuma izpildei nepieciešamo informāciju;
 • 9.3. Pakalpojuma Sniedzējs izmanto iegūto informāciju par Klientiem tikai noteiktiem un atļautiem mērķiem. Ja MoneyGram neparedz citu, tad informācija par Klientiem var tikt izmantota tikai, lai:
  • a) veiktu Klienta darījumu;
  • b) izpildītu likuma/normatīvo aktu prasības;
  • c) novērstu naudas atmazgāšanu un/vai krāpšanu.
 • 9.4. Pakalpojuma sniedzējs drīkst izpaust informāciju par Klientu, tikai personai, kurai šī informācija ir paredzēta un neizpauž informāciju par Klientu nepilnvarotajai trešajai personai;
 • 9.5. Pakalpojuma sniedzējs glabā iegūto Klienta personas informāciju tik ilgi, kamēr tas ir nepieciešams, lai izpildītu noteikto mērķi vai likuma prasības. Visi dokumenti, kas satur Klientu personas informāciju, tiek glabāti droša vietā;
 • 9.6. Pakalpojuma sniedzējs nodrošina pienācīgu Klientu personas datu iznīcināšanu glabāšanas termiņa beigās.
 • 10. PUŠU TIESĪBAS UN ATBILDĪBA
 • 10.1. Atbildība par šo Noteikumu izpildi tiek noteikta saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu;
 • 10.2. Pakalpojuma sniedzējs ir tiesīgs atteikt Klientam MoneyGram Pārveduma izmaksā/nosūtīšanā, ja ir pamatotas aizdomas, ka:
  • a) veicot konkrētu darījumu, Pakalpojuma sniedzējs, iespējams, pārkāps kādu likumu, normatīvo aktu, kodeksu vai citas saistības, kas attiecas uz Pakalpojuma sniedzēju;
  • b) Pakalpojuma sniegšana var būt saistīta ir krāpniecisku vai nelikumīgu darbību.
 • 10.3. Ja likums neparedz citu, Klientam ir tiesības vērsties pie Pakalpojuma sniedzēja, ar lūgumu norādīt atteikuma iemeslu, kā arī pieprasīt informāciju par iespēju labot radušos kļūdu, kas kļuva par atteikuma iemeslu;
 • 10.4. Ja Pakalpojuma sniedzējs pārskaitīja uz Klienta noradīto bankas kontu, naudas līdzekļus, kas neatbilst summai, kas ir atrunāta darījuma Pieteikumā un/vai Maksājuma uzdevumā, tādā gadījumā Klients piekrīt un apņemas nekavējoties atgriezt uz Pakalpojuma sniedzēja bankas kontu kļūdaini pārskatīto summu pilnā apmērā;
 • 10.5. MoneyGram naudas pārvedumu pakalpojums ir paredzēts tikai starp fiziskām personām, kas pazīst viena otru. Klientam ir aizliegts veikt komerciāla rakstura Pārvedumus. Turklāt Klientam ir jāievēro brīdinājumi par krāpšanas shēmām, kuri ir publicēti oficiālajā MoneyGram mājas lapā. Ja Klients vēlas veikt Pārveduma nosūtīšanu, izmantojot Pakalpojuma sniedzēja servisu, personai, kura izradīsies krāpnieks, vai kura neizpildīs savas saistības pret Klientu, tad MoneyGram un Pakalpojuma sniedzējs nevar būt par to atbildīgi, un nespēs atgriezt nosūtīto naudu;
 • 10.6. Klients, kurš veic vai pieteic darījumu ir pilnībā atbildīgs par Pieteikumā norādītās informācijas īstumu un derīgumu. Pārveduma sūtītājs – Klients, ir pilnīgi atbildīgs par Pārveduma kontroles numura izpaušanu trešajām personām un ir atbildīgs par risku, kas var rasties tā izpaušanas dēļ. Pārveduma saņēmējs ir pilnīgi atbildīgs par Pārveduma kontroles numuru izpaušanu trešajām personām;
 • 10.7. Gadījumā ja sūtītājs vai saņēmējs izpauž Pārveduma kontroles numuru, vai kontroles numurs top zināms trešajai personai ne Pakalpojuma sniedzēja vainas dēļ, kā rezultātā Pārvedumu saņems trešā persona, šajā gadījumā Pakalpojuma sniedzējs un MoneyGram nav nekāda mērā atbildīgi par Pārveduma izsniegšanu trešajai personai;
 • 10.8. Pakalpojuma sniedzējs nekāda mērā nav atbildīgs par zaudējumiem, kas var rasties Klientam, dēļ tā, ka Klients neiepazinās un/vai savlaicīgi neiepazinās ar šiem Noteikumiem, kā arī nav atbildīgs par zaudējumiem, kas var rasties Klientam sniedzot nederīgu, neīstu, nekorektu informāciju;
 • 10.9. Pakalpojuma sniedzējs tiek pilnībā atbrīvots no šo Noteikumu daļējām vai pilnām saistībām, gadījumā ja radušies nepārvaramas varas apstākļi, kurus nebija iespējams paredzēt vai novērst un kuri ietekmē Pakalpojuma sniedzēja saistību izpildi.
 • 11. PRETENZIJU IESNIEGŠANA UN IZSKATĪŠANA
 • 11.1. Pakalpojuma sniedzējs apņemas sniegt kvalitatīvu Pakalpojumu Klientiem. Gadījumā, ja Klients kaut kāda iemesla dēļ, neapmierināts ar Pakalpojumu un/vai radīsies jautājumi attiecībā uz šiem Noteikumiem, Klients var pa tiešo sazināties ar Pakalpojuma sniedzēju (sk. sadaļu „Kontakti”);
 • 11.2. Visus strīdus un nesaskaņas Puses cenšas atrisināt sarunu ceļā. Gadījumā, ja Puses nevar panākt vienošanās sarunu ceļā, visi strīdi tiek risināti Latvijas Republikas tiesas normatīvo aktu paredzētajā kārtībā.
 • 12. NOBEIGUMS
 • 12.1. Pakalpojuma sniedzējs ir tiesīgs vienpusēji ieviest izmaiņas Noteikumos un publicēt savā mājas lapā. Noteikumi stājas spēkā ar to publicēšanas brīdī Pakalpojuma sniedzēja mājas lapā, ja cits nav paredzēts. Noteikumu izmaiņas ir saistošas abām Pusēm.
 • 13. KONTAKTI
Pakalpojuma sniedzējs:
SIA „SVEX”
Reģ. Nr. 40103400233
Maskavas iela 55-1, Rīga, LV-1003
Par Pakalpojuma Noteikumiem un Pārvedumu jautājumiem:
- 80002788 (darba dienās no 10:00 līdz 18:00);
[email protected].
Oficiāla MoneyGram mājas lapa:
http://global.moneygram.com/
Saņemt informāciju par krāpšanas shēmām iespējams vēršoties pēc norādītājiem kontaktiem, vai apmeklējot:
http://corporate.moneygram.com/compliance/fraud-prevention

Atrast nodaļu
Komisijas kalkulators

Iepazīties ar Komisija